El Centre d’estudis Locals l’Eliana convoca el I Concurs de Cartells

Noticias
Fuente

El Centre d’estudis Locals l’Eliana convoca el I Concurs de Cartells Per a celebrar la X edició dels premis de la Nit de Sant  Elies. La totalitat de les bases podeu trovar-les en www.celdeleliana.com i en el Facebook del CEL. La tècnica és lliure i ha de ser apta per a la repro-ducció en quadricromia, tamany DIN A2.

El cartell ha d’incloure en títol destacat: Nit de Sant Elies X Lliurament, Premis del C.E.L, Juliol 2017, Torre del Virrei i el logo del CEL que es troba a la web: www.celdeleliana.com. Els treballs hauran d’anar signats al dors amb un pseudònim que també haurà de figurar a l’exterior d’un sobre tancat. Dins hi haurà una nota amb el nom i cognoms, l’adreça postal, l’adreça electrònica  telèfon i el NIF de l’autor/a.

Les obres s’han de presentar sobre un suport de cartró ploma per tal de facilitar-ne el trasllat. Les obres han de ser inèdites i originals.

Termini, lloc i forma de presentació d’originals:El dia 5 de juny de 2017 a la Biblioteca Munici-pal de l’Eliana

El cartell guanyador res-tarà propietat del CEL.

Mès info ACÍ.